D.M.K. audit s.r.o.
Cenník a poistenie

 

Poistenie audítorských služieb nám vyplýva zo zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu. Naša spoločnosť má túto povinnosť každoročne splnenú uzatvorením poistnej zmluvy. Honoráre našej spoločnosti za poskytnuté služby stanovujeme v zmysle nášho vnútropodnikového cenníka, ktorý Vám na požiadanie zašleme.

 

Audítorské služby
Honoráre našej spoločnosti za poskytnuté služby stanovujeme v zmysle nášho vnútropodnikového cenníka s každým klientom individuálne, vo väzbe na objem auditovaných dokladov, výšky majetku a obratu. Cenová ponuka je stanovená v zmysle Etického kódexu (EK) audítorov SKAU podľa ktorého sa honorár za audit má vypočítať na základe príslušných sadzieb za hodinu. EK podrobne špecifikuje kritéria, podľa ktorých má audítor dohodnúť hodinovú sadzbu a SKAU objektívne stanovila a odporučila minimálny počet hodín (dobu trvania auditu) podľa kritérií EK. Viď prílohu na výpočet ceny.

 

 

 

Vedenie účtovníctva Cena účtovníckych prác je stanovená za položku (nie účtovný doklad) V cene je zahrnuté spracovanie prinesených účtovných dokladov na zaúčtovanie a štvrťročné vytlačenie hlavnej knihy.

 

Spracovanie mzdovej agendy Cena je stanovená paušálne za jedného pracovníka. Máme stanovenú minimálnu sadzbu za spracovanie miezd a pri väčšom počte pracovníkov vieme sa dohodnúť na paušálnej odmene.

 

 

 

Spolupráca pri založení obchodej spoločnosti
Cena je stanovená individuánlne podľa rozsahu požiadaviek klienta.

 

Cennik 2013

 

Špitálska 53, 811 01, Bratislava, tel:02/529 21319
Copyright © D.M.K. AUDIT s.r.o.1997 – 2024